book-open bookmark check home minus phone-call plus search

وبلاگ

Cyberpunk 2077 و مشکلات آن

بازی Cyberpunk 2077 بازی Cyberpunk یکی از بازی هایی است که مدت زیادی است که همه در انتظار ان هستند. این بازی برای اولین بار، در سال ۲۰۱۲ معرفی شد. اما پس از چند سال، دوباره اخبار ان در سال ۲۰۱۸ ...

بیشتر

اخبار

Cyberpunk 2077 و مشکل سیو بازی

بازی Cyberpunk 2077 بازی Cyberpunk یکی از بازی هایی است که مدت زیادی است که همه در انتظار ان هستند. این بازی برای اولین بار، در سال ۲۰۱۲ معرفی شد. اما پس از چند سال، دوباره اخبار ان در سال ۲۰۱۸ ...

بیشتر

اخبار